Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
Általános Szerződési Feltételek

Čoskoro....

Informácie o správe údajov
INFORMÁCIE O SPRÁVE ÚDAJOV

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Dátum prijatia: 08-12-2022

Správca údajov

Názov: VR SOFTWARE KFT.
Sídlo: SZINYEI MERSE UTCA 21. 1. EM. 5., BUDAPEST, 1063
Korešpondenčná adresa, vybavovanie sťažností: SZINYEI MERSE UTCA 21. 1. EM. 5., BUDAPEST, 1063
E-mail: INFO@VRSOFT.SK
Telefónne číslo:
Webová stránka: https://vrsoft.sk/
Poskytovateľ hostingu
Názov: UNAS Online Kft.
Korešpondenčná adresa: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
E-mailová adresa: unas@unas.hu
Telefónne číslo:
Opis spracovania údajov vykonávaného pri prevádzkovaní internetového obchodu 
Oznámenie o používaní súborov cookies

Čo je to cookie?

Správca údajov používa pri návšteve webovej stránky takzvané súbory cookies. Cookie je informačný balík pozostávajúci z písmen a čísel, ktorý naša webová stránka posiela do vášho prehliadača s cieľom uložiť určité nastavenia, uľahčiť používanie našej webovej stránky a prispieť k zhromažďovaniu niektorých relevantných štatistických informácií o našich návštevníkoch.

Niektoré súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje a nemožno ich použiť na identifikáciu konkrétneho používateľa, ale niektoré obsahujú jedinečný identifikátor - tajnú, náhodne vygenerovanú postupnosť čísel - ktorý sa ukladá vo vašom zariadení, čím sa zabezpečí vaša identifikácia. Trvanie každého súboru cookies je opísané v príslušnom popise každého súboru cookies.

Právne pozadie a právny základ pre súborov cookies:

Právnym základom spracovania údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia je váš súhlas.

Hlavné funkcie súborov cookies používaných na webovej stránke:

Súbor cookie relácie: Tieto súbory cookie ukladajú polohu návštevníka, jazyk prehliadača, menu platby a ich životnosť je do zatvorenia prehliadača alebo max.  2 hodín.

Súbor cookie s vekovým obmedzením obsahu: Tieto súbory cookie zaznamenávajú skutočnosť, že ste súhlasili s obsahom vhodným pre váš vek a že ste starší ako 18 rokov, a trvajú, kým nezatvoríte prehliadač.

Referer cookies: Zaznamenávajú, z ktorej externej stránky návštevník prišiel na stránku. Ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

Súbor cookies naposledy zobrazeného produktu: Zaznamenáva produkty, ktoré si návštevník naposledy prezrel. Životnosť 60 dní.

Súbor cookies naposledy zobrazenej kategórie: Zaznamenáva poslednú zobrazenú kategóriu. Životnosť 60 dní.

Odporúčané produkty cookie: Pri funkci "odporučiť priateľovi" zaznamenáva zoznam produktov, ktoré chcete odporučiť. Životnosť 365 dní.

Mobilná verzia, design cookie: Rozpozná zariadenie, ktoré návštevník používa, a prepne ho na plné zobrazenie na mobilnom zariadení. Životnosť 365 dní

Súbor cookie na prijatie cookie: Keď sa dostanete na stránku, súhlasíte s vyhlásením o ukladaní cookies v okne s upozornením. Životnosť 365 dní.

Súbor cookie nákupného košíka: Zaznamenáva produkty vložené do nákupného košíka. Životnosť 365 dní.

Súbor cookie inteligentnej ponuky: Zaznamenáva podmienky pre zobrazenie inteligentných ponúk (napr. či návštevník už bol na stránke, či má objednávku). Životnosť 30 dní.

Odhlásenie #2 cookie: Podľa #2 opcie po 90 dní systém odhlási návštevníka. Životnosť 90 dní.

Backend ID cookie: ID backendového servera, ktorý obsluhuje stránku. Jeho životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

Súbor cookie relácie: Tieto súbory cookie ukladajú polohu návštevníka, jazyk prehliadača, menu platby a ich životnosť je do zatvorenia prehliadača alebo maximálne 2 hodiny.

Súbor cookie s obmedzením obsahu podľa veku: Tieto súbory cookie zaznamenávajú skutočnosť, že ste súhlasili s obsahom vhodným pre váš vek a že ste starší ako 18 rokov, a trvajú, kým nezatvoríte prehliadač.

Referer cookies: Zaznamenávajú, z ktorej externej stránky návštevník prišiel na stránku. Ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

Súbor cookie naposledy zobrazeného produktu: Zaznamenáva produkty, ktoré si návštevník naposledy prezrel. Životnosť 60 dní

Súbor cookie naposledy zobrazenej kategórie: Zaznamená naposledy zobrazenú kategóriu. Životnosť 60 dní.

Odporúčané produkty cookie: Pri funkci "odporučiť priateľovi" zaznamenáva zoznam produktov, ktoré chcete odporučiť. Životnosť 60 dní.

Mobilná verzia, design cookie: Rozpozná zariadenie používané návštevníkom a prepne sa do úplného zobrazenia na mobile. Životnosť 365 dní.

Súbor cookie na prijatie cookie: Keď sa dostanete na stránku, súhlasíte s vyhlásením o ukladaní cookies v okne s upozornením. Životnosť 365 dní.

Súbor cookie nákupného košíka: Zaznamenáva produkty vložené do nákupného košíka. Životnosť 365 dní.

Súbor cookie inteligentnej ponuky: Zaznamenáva podmienky pre zobrazenie inteligentných ponúk (napr. či návštevník už bol na stránke, či má objednávku). Životnosť 30 dní.

Odhlásenie #2 cookie: Podľa #2 opcie po 90 dní systém odhlási návšetvníka. Životnosť 90 dní.

Backend ID cookie: ID backendového servera obsluhujúceho stránku. Trvá, kým nezatvoríte prehliadač.

Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, niektoré funkcie vám nebudú k dispozícii. Viac informácií o odstránení súborov cookies, nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

Údaje spracúvané na účely uzatvárania a plnenia zmlúv

Na účely uzatvorenia zmluvy a plnenia môže dôjsť k viac ako jednej udalosti spracovania. Upozorňujeme, že spracovanie údajov v súvislosti s vybavovaním sťažností a správou záruk sa uskutoční len vtedy, ak uplatníte jedno z týchto práv.

Ak prostredníctvom internetového obchodu nenakupujete, ale ste návštevníkom internetového obchodu, marketingové spracovanie sa na vás môže vzťahovať, ak nám poskytnete svoj súhlas na marketingové účely.

Ďalšie podrobnosti o spracúvaní údajov na účely uzatvárania zmlúv a plnenia:

Registrácia na webovej stránke

Uložením údajov poskytnutých počas registrácie môže prevádzkovateľ údajov poskytovať pohodlnejšie služby (napr. dotknutá osoba nemusí pri novom nákupe poskytovať údaje znova). 

Spracované údaje
V priebehu spracovania správca údajov spracúva vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, vlastnosti zakúpeného produktu a dátum nákupu.

Doba trvania spracovania
Až do odvolania súhlasu.

Právny základ spracovania údajov
Váš dobrovoľný súhlas, ktorý poskytnete prevádzkovateľovi registráciou [spracovanie podľa nariadenia článku 6 ods. 1 písm. a)].

Vystavenie faktúry

Spracovanie údajov sa vykonáva s cieľom vystaviť faktúry v súlade so zákonom a splniť povinnosť viesť účtovné záznamy. Podľa § 169 ods. 1 až 2 zákona o účtovníctve musia spoločnosti uchovávať účtovné doklady, ktoré priamo a nepriamo potvrdzujú účtovníctvo. 

Spracované údaje
Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Doba trvania spracovania
Vystavené faktúry sa musia uchovávať 8 rokov od dátumu ich vystavenia v súlade s § 169 ods. 2 zákona o účtovníctve.

Právny základ spracovania údajov
Podľa § 159 ods. 1 zákona CXXVII z roku 2007 o dani z pridanej hodnoty je vystavenie faktúry povinné a musí sa uchovávať 8 rokov podľa § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve [správa údajov podľa nariadenia článku 6 ods. 1 písm. c)].

Spracovanie ďalších údajov 

Ak má správca údajov v úmysle vykonávať ďalšie spracúvanie, poskytne vopred informácie o základných okolnostiach spracúvania (právny základ a právny dôvod spracúvania, účel spracúvania, rozsah spracúvaných údajov, trvanie spracúvania).

Informujeme vás, že správca údajov musí vyhovieť písomným žiadostiam orgánov verejnej moci o poskytnutie údajov na základe zákonného mandátu. Prevádzkovateľ vedie záznamy (ktorému orgánu, aké osobné údaje, na akom právnom základe, kedy prevádzkovateľ údajov údaje preniesol) o prenosoch údajov v súlade s § 15 ods. 2 až 3 zákona o ochrane osobných údajov, o ktorých obsahu poskytuje informácie na požiadanie, ak zákon poskytovanie informácií nevylučuje.

Príjemcovia osobných údajov

Spracovanie údajov na uchovávanie osobných údajov

Názov spracovateľa údajov: UNAS Online Kft.
Kontaktné údaje spracovateľa údajov:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa: unas@unas.hu
Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Webová stránka: unas.hu

Spracovateľ uchováva osobné údaje na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Nemá právo na spoznanie osobných údajom.

Činnosti spracovania údajov súvisiace so zasielaním newsletterov

Názov spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: UNAS Online Kft.
Sídlo spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Telefónne číslo spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém:
E-mailová adresa spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: unas@unas.hu
Webová stránka spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: unas.hu

Spracovateľ údajov sa podieľa na zasielaní newsletterov na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Spracovateľ pritom spracúva meno a e-mailovú adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom na zasielanie newslettera.

Spracovanie údajov súvisiacich s fakturáciou

Meno spracovateľa údajov: KBOSS.hu Kft.
Sídlo spracovateľa údajov: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Telefónne číslo spracovateľa údajov: +36303544789
E-mailová adresa spracovateľa údajov: info@szamlazz.hu
Webová stránka spracovateľa údajov: https://www.szamlazz.hu/

Spracovateľ sa podieľa na zaznamenávaní účtovných dokladov na základe zmluvy s prevádzkovateľom údajov. Spracovateľ pritom spracúva meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre účtovnú evidenciu, a to po dobu podľa § 169 ods. 2 zákona o účtovníctve, a potom ich vymaže.

Spracovanie údajov súvisiacich s prevádzkou systému CRM

Meno spracovateľa údajov: UNAS Online Kft.
Sídlo spracovateľa údajov: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Telefónne číslo spracovateľa údajov: 
E-mailová adresa spracovateľa údajov: unas@unas.hu
Webová stránka spracovateľa údajov: unas.hu

Spracovateľ údajov sa podieľa na evidencii objednávok na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Spracovateľ údajov pritom spracúva meno, adresu, telefónne číslo, počet a dátum objednávok dotknutej osoby v rámci premlčacej lehoty podľa občianskeho práva.

Spracovanie údajov týkajúcich sa online platieb

Meno spracovateľa údajov: OTP Mobil Kft.
Sídlo spracovateľa údajov: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19
Telefónne číslo spracovateľa údajov 
E-mailová adresa spracovateľa údajov: 
Webová stránka spracovateľa údajov: https://www.simplepay.hu

Spracovateľ údajov sa podieľa na realizácii online platby na základe zmluvy uzavretej so Správcom údajov. Spracovateľ údajov pritom spracuje fakturačné meno a adresu dotknutej osoby, číslo objednávky a dátum objednávky v rámci premlčacej lehoty podľa občianskeho práva.

Spoľahlivý program obchodu

Za účelom prevádzkovania programu Spoľahlivý obchod spoločnosti www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., daňové číslo: 24868291-2-42, IČO: 01-09-186759) bude po nákupe odoslaná e-mailová adresa zákazníka a názov zakúpeného produktu na arukereso.hu. Účel prenosu údajov: vyžiadanie a zobrazenie spätnej väzby od zákazníkov. Takto odovzdané osobné údaje bude spoločnosť Online Comparison Shopping Ltd. spracovávať v súlade so zásadami ochrany súkromia a údajov na stránke www.arukereso.hu. Správcom údajov prenášaných v tejto súvislosti je spoločnosť Online Comparison Shopping Ltd.

Vaše práva pri spracovaní vašich údajov

Počas doby spracúvania údajov máte v súlade s ustanoveniami vyhlášky nasledovné práva:

 • právo na odvolanie súhlasu
 • prístup k osobným údajom a informáciám o spracovaní údajov
 • právo na nápravu
 • obmedzenie spracovania
 • právo na vymazanie
 • právo vzniesť námietku
 • právo na prenosnosť.

Ak chcete uplatniť svoje práva, bude to vyžadovať vašu identifikáciu a správca údajov s vami bude musieť komunikovať. Na účely identifikácie sa preto od vás bude vyžadovať poskytnutie osobných údajov (identifikácia však bude založená len na údajoch, ktoré o vás prevádzkovateľ už spracúva) a vaša sťažnosť na spracúvanie bude k dispozícii na e-mailovom konte prevádzkovateľa po dobu uvedenú v tomto oznámení v súvislosti so sťažnosťami. Ak ste bývalý zákazník a chcete byť identifikovaný na účely reklamácie alebo záruky, uveďte aj ID svojej objednávky. Môžeme to použiť na vašu identifikáciu ako zákazníka.

Prevádzkovateľ údajov odpovie na sťažnosti týkajúce sa spracovania údajov najneskôr do 30 dní. 

Právo na odvolanie súhlasu

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov a v takom prípade budú údaje z našich systémov vymazané. Upozorňujeme však, že zrušenie ešte nesplnenej objednávky môže mať za následok nemožnosť doručiť vám tovar. Okrem toho, ak už bol nákup uskutočnený, podľa účtovných pravidiel nemôžeme vymazať fakturačné údaje z našich systémov, a ak máte voči nám dlh, môžeme vaše údaje spracúvať aj v prípade, že svoj súhlas odvoláte na základe oprávneného záujmu na vymáhaní dlhu. 

Prístup k osobným údajom

Máte právo získať od správcu údajov spätnú väzbu o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak sa spracúvajú, máte právo na to:

 • aby ste mali prístup k spracúvaným osobným údajom a
 • aby Vás správca údajov o nasledujúcich informáciách informoval:
  • účely spracúvania osobných údajov;
  • kategórie osobných údajov, ktoré sa o vás spracúvajú;
  • informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým prevádzkovateľ údajov poskytol alebo poskytne osobné údaje;
  • oredpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby;
  • vaše právo na základe ktorého môžete požadovať od prevádzkovateľa opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a v prípade spracovania založeného na oprávnenom záujme namietať proti spracovaniu takýchto osobných údajov;
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
  • ak údaje neboli získané od vás, všetky dostupné informácie o ich zdroji;
  • o skutočnosť automatizovaného rozhodovania (ak sa takýto postup používa) vrátane profilovania a aspoň v týchto prípadoch jasné informácie o použitej logike a o význame a pravdepodobných dôsledkoch takéhoto spracovania ktoré sa Vás týkajú.

Účelom uplatnenia tohto práva môže byť zistenie a overenie zákonnosti spracúvania, a preto v prípade opakovaných žiadostí o informácie môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok za poskytnutie informácií.

Prístup k osobným údajom zabezpečuje správca údajov zaslaním spracúvaných osobných údajov a informácií e-mailom po Vašej identifikácii. Ak ste zaregistrovaný, poskytneme vám prístup, aby ste si mohli prezerať a kontrolovať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, prihlásením sa do svojho konta.

V žiadosti uveďte, či chcete mať prístup k svojim osobným údajom alebo k informáciám o správe údajov. 

Právo na nápravu

Máte právo na to, aby správca údajov na základe vašej žiadosti bezodkladne opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. 

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby správca údajov na vašu žiadosť obmedzil spracovanie, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

 • spochybňujete presnosť osobných údajov, v takom prípade sa obmedzenie uplatní na obdobie, ktoré prevádzkovateľovi umožní overiť presnosť osobných údajov; ak je možné presnosť zistiť okamžite, obmedzenie sa neuloží;
 • spracúvanie je nezákonné, ale vy namietate proti vymazaniu údajov z akéhokoľvek dôvodu (napríklad preto, že údaje sú pre vás dôležité na účely uplatnenia právneho nároku) a nežiadate o vymazanie údajov, ale o obmedzenie ich používania;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely, na ktoré sa spracúvajú, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
 • namietali ste proti spracúvaniu, ale správca údajov môže mať na spracúvaní oprávnený záujem, a v takom prípade sa spracúvanie musí obmedziť, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody správcu údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak je spracúvanie obmedzené, takéto osobné údaje, s výnimkou ich uchovávania, sa môžu spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ vopred oznámi zrušenie obmedzenia spracúvania (najmenej 3 pracovné dni pred zrušením obmedzenia).

Právo na vymazanie – právo byť zapomenutý

Máte právo požadovať, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak sa uplatní jeden z nasledujúcich dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované prevádzkovateľom;
 • odvoláte svoj súhlas a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie;
 • namietate proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu a neexistuje žiadny prevažujúci oprávnený dôvod (t. j. oprávnený záujem) na spracovanie,
 • osobné údaje boli Prevádzkovateľom spracované nezákonne a táto skutočnosť bola zistená na základe sťažnosti,
 • údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo členského štátu, ktoré sa vzťahuje na správcu údajov.

Ak Prevádzkovateľ údajov zverejnil vaše osobné údaje z akéhokoľvek zákonného dôvodu a je povinný ich vymazať z niektorého z vyššie uvedených dôvodov, prijme primerané opatrenia vrátane technických opatrení, pričom zohľadní dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, aby informoval ostatných prevádzkovateľov údajov, že ste požiadali o vymazanie odkazov na príslušné osobné údaje alebo ich kópií.

Odstránenie sa neuplatňuje, ak sa vyžaduje spracovanie údajov:

 • na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a získanie informácií;
 • na splnenie povinnosti vyplývajúcej z práva Únie alebo členského štátu, ktorá vyžaduje, aby prevádzkovateľ spracúval osobné údaje (napríklad spracúvanie v súvislosti s fakturáciou, ak sa uchovávanie faktúry vyžaduje zo zákona), alebo na vykonanie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • na podanie, vymáhanie alebo obhajobu právnych nárokov (napr. ak má správca údajov voči vám pohľadávku a ešte nie je splnená, alebo ak sa vybavuje sťažnosť spotrebiteľa alebo alebo sťažnosť, ktorá súvisí so spracovaním osobných údajov).

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu z dôvodov súvisiacich s Vašou situáciou. V takom prípade prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ktoré súvisia s preukazovaním, uplatňovaním alebo obhajovaním právnych nárokov.

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho získavania obchodu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s priamym získavaním obchodu. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účel priameho získavania obchodu, osobné údaje sa už na tento účel nesmú spracúvať.

Právo na prenosnosť

Ak je spracúvanie automatizované alebo ak je spracúvanie založené na vašom dobrovoľnom súhlase, máte právo požiadať správcu údajov o údaje, ktoré ste mu poskytli a ktoré vám správca údajov sprístupní vo formáte xml, JSON alebo csv, a ak je to technicky možné, môžete požiadať správcu údajov o prenos údajov v tomto formáte inému správcovi údajov.

Automatizované rozhodovanie

máte právo nepodliehať rozhodovaniu založenému výlučne na automatizácii, ak rozhodnutie vedie k právnym účinkom, ktoré sa vás týkajú alebo majú na vás podobný významný vplyv. V takýchto prípadoch sa pri prijatí rozhodnutia je Prevádzkovateľ povinný chrániť vaše práva a slobodu prostredníctvom vykonania vhodných ochranných opatrení. Spoločnosť alebo organizácia vás musí prinajmenšom informovať o tom, že máte právo získať ľudský zásah, a zaviesť požadované procesné postupy. Spoločnosť alebo organizácia by vám navyše mala umožniť vysloviť váš názor a mala by vás informovať, že môžete proti rozhodnutiu namietať.

Vyššie uvedené neplatí, ak rozhodnutie:

 • je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom;
 • rozhodnutie sa riadi právnymi predpismi EÚ alebo členského štátu, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa, ktoré tiež ustanovujú vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov; alebo
 • je založené na vašom výslovnom súhlase.

Prihlásenie sa do registra ochrany údajov

Podľa ustanovení zákona o ochrane údajov bol prevádzkovateľ povinný oznámiť určité činnosti spracovania údajov do registra ochrany údajov. Táto oznamovacia povinnosť zanikla 25. mája 2018.

Opatrenia na ochranu údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zaviedol primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením, prenosom, poskytnutím, vymazaním alebo zničením, náhodným zničením alebo náhodným poškodením, ako aj pred zneprístupnením osobných údajov v dôsledku zmien v používanej technológii.

Správca údajov vynaloží maximálne úsilie na to, aby jeho správcovia údajov pri práci s vašimi osobnými údajmi prijali primerané opatrenia na zabezpečenie údajov, pokiaľ to organizačné a technické možnosti umožňujú. 

Dostupné nápravné prostriedky

Ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ porušil akékoľvek zákonné ustanovenie o spracúvaní údajov alebo nevyhovel niektorej z jeho žiadostí, Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií môže začať prešetrenie s cieľom ukončiť údajné nezákonné spracúvanie údajov (e-mail adresa: 1363 Budapešť, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Taktiež vás informujeme, že v prípade porušenia právnych ustanovení o spracúvaní údajov alebo v prípade, že prevádzkovateľ údajov nevyhovel žiadosti, môžete podať na súd občianskoprávnu žalobu proti prevádzkovateľovi údajov.

Zmeny oznámenia o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov spôsobom, ktorý nemá vplyv na účel a právny základ spracovania. Používaním webovej stránky po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny a doplnenia súhlasíte so zmeneným oznámením o ochrane osobných údajov.

Ak chce prevádzkovateľ údajov vykonať ďalšie spracovanie zhromaždených údajov na iné účely, než na ktoré boli zhromaždené, pred vykonaním ďalšieho spracovania vás bude informovať o účeloch spracovania a o nasledujúcich informáciách:

 • o dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, o kritériách na určenie tejto doby;
 • o práve podľa ktorého môžete požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a v prípade spracúvania na základe oprávneného záujmu namietať proti spracúvaniu osobných údajov a v prípade spracúvania na základe súhlasu alebo zmluvného vzťahu požadovať o zabezpečenie práva na prenosnosť údajov;
 • v prípade spracovania na základe súhlasu, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať,
 • o práve podľa ktorého môžete podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • o tom či je poskytnutie osobných údajov založené na zákonnej alebo zmluvnej povinnosti alebo je podmienkou na uzavretie zmluvy, a o tom či máte povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké sú možné dôsledky neposkytnutia údajov;
 • o skutočnosti automatizovaného rozhodovania (ak sa takýto postup používa) vrátane profilovania a aspoň v týchto prípadoch jasné informácie o použitej logike a o význame a pravdepodobných dôsledkoch takéhoto spracovania ktoré sa Vás týkajú.

Spracovanie sa môže začať až potom, ak je právnym základom spracovania súhlas, pričom okrem oznámenia aj vy musíte poskytnúť súhlas.

Tento dokument obsahuje všetky relevantné informácie o správe údajov v súvislosti s prevádzkou internetového obchodu v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len GDPR) a zákonom CXII z roku 2011 (ďalej len zákon o slobode informácií).